Välfärdsteknologi utvecklar äldreomsorgen

Allt fler kommuner tar hjälp av välfärdsteknologi för att utveckla äldreomsorgen och för att erbjuda våra allt fler äldre en bättre vardag. Vi har samlat närmare 90 projekt som är goda exempel på hur kommunerna kan ta hjälp av välfärdsteknologi.

Resultat från välfärdsteknologi

Västerås kommun har tagit fram en modell för att räkna på hur man med hjälp av välfärdsteknologi och informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan arbeta för att klara den ekonomiska utmaning som en åldrande befolkning innebär.

Den försöksverksamhet som Västerås genomfört med stöd av Teknik för äldre har stor betydelse för alla landets kommuner som står inför samma demografiska utmaning.

Västerås först med e-hemtjänst
Medarbetare i hemtjänsten positiva till välfärdsteknologi
Läs mer om Västerås försöksverksamhet
Läs mer

Läs mer

Nattfrid – omdiskuterat och framgångsrikt

Många kommuner visar stort intresse för att testa tillsyn med hjälp av webbkamera. En av de första som att testa det var Varbergs som fått stöd av Teknik för äldre för att genomföra ett projekt kring webbkamera.

Intresserade erbjöds att ha en webbkamera i sovrummet där larmpatrullen via dator kunde se om personen sover som alternativ till fysisk nattillsyn. Målet var också att utvärdera om äldre personer och anhöriga känner trygghet i hemmet av att använda virtuell tillsyn nattetid.

Läs mer om projektet

Läs mer

Nyttkostnadsstudier

Exempel på nyttokostnadsstudier som visar att det är lönsamt för kommunerna.

Alternativ tillsyn under natten
Forskare i Göteborg och Järfälla har studerat de försök som genomförts under namnet ”Nattfrid” och som bygger på att webbkameror används i brukarnas hem. En nyttokostnadsanalys visar en besparing på cirka 70 000 kronor per användare och år.

Läs mer

Mobila trygghetslarm
Mobila trygghetslarm har studerats i flera försök och prövats i totalt 24 kommuner. Högskolan i Borås har utvärderat försöken. Resultaten visar på stor tillfredställelse både hos brukare och anhöriga. För samhället blir det besparingar bl a genom lägre kostnader för eftersök och för att larmen kan fördröja flyttning till särskilt boende.

Läs mer

Ippin - elektronisk brevlåda
Den elektroniska brevlådan ippi ger nya möjligheter för äldre att hålla kontakt med anhöriga och även med kommuner när det gäller t ex hemtjänsten. Ippi kan ge besparingar i och med att den ökar möjligheten att bo kvar hemma.

Läs mer

Läs mer

Projekt om välfärdsteknologi
i kommuner

Utvärdering av teknikstöd
 • Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm
 • Värdet av att använda elrullstol
 • Modell för användning av teknikstöd
 • Nyttokostnadsanalys vid införande av välfärdsteknologi – ippi och Posifon
 • Ippi - Hjälpmedelsbyrån på Tjörn
 • Ippi i Falun
 • Ippi kommunikationsstöd i Norrtälje
 • Ippi - Kommunikation på tvärs i Helsingborg
 • Ippi - Amigo-tjänsten - en nyttostudie
 • Nattfrid i Varberg
 • Trygghetspaket TryggVE
 • Trygghet, en rättighet för alla - nyttostudie
 • Betydelsen av ny teknik i hemrehab
 • Förskrivning av larm i Östersund
 • Digitala lås – en förstudie
 • Action - Anhörigstöd i glesbygd
 • Samband mellan serviceinsatser i ordinärt boende och bostadens
  fysiska tillgänglighet

Fler projekt

Produkt- och tjänsteutveckling
 • Anhörigstödsportalen
 • Action-trygg i Malå
 • Kraftassisterande rullstol
 • Caredo anhörigsystem
 • IP-anpassad trygghetslarmmottagning
 • Amigo - ett samlat grepp för anhörigkontakt
 • Safety för enkelt och säkert öppnande
 • Tekniktjänster hemma - en marknad
 • Aktivering för sängliggande äldre

Fler projekt

Tillgängligt boende
 • Upprusta miljonprogrammet för de äldre
 • Housing Enabler - Evidensbaserad bostadsplanering
 • Vem ska värna tillgängligheten
 • Äldres boende - BAB för generell tillgänglighet
Information
 • Artemis - Anhöriginformatör
 • Artemis för kunskap på flera språk
 • Artemis – äldre med utländsk bakgrund
 • Brandsäkerhet i hemmet
 • Brandsäkerhet hos äldre i Stockholm stad
 • IT-coacher och vardagsteknik i Härryda
 • Blandade lärande nätverk
 • Anhörigas stöd och hjälp från kommunens rehabiliteringsverksamhet
 • 86-åringars vardagsteknologi
 • Kartläggning av välfärdsteknologi
 • Behovsstudie - Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar
 • Behovsstudie - Teknikstöd för anhörigvårdare
 • Behovsstudie - Vem hjälper vem?
 • Litteraturöversikt - Fokus på anhörigvårdare
 • Modell för bättre anhörigstöd – Försöksverksamhet
 • Rörelseförmåga vid demenssjukdom
 • Blåsans väl och ve
 • Seniorer och Internet - behov och möjligheter för ett anpassat internetcafé
 • Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga
 • TV-tittande som omsorg
 • Trygg hemma med teknikstöd
 • ELSA 85 - En kartläggning av 85-åringars subjektiva hörsel och hörapparatanvändande
 • Trygg utevistelse vid äldreboenden
 • Snilleblixtarna – Tema Teknik för äldre
 • Teknik för äldre Robotics event
 • Omsorg och vård i bostaden
 • Satsa friskt på spel
 • Vårdboende med teknik och färg
 • Flexibel hjälpmedelsinformation och tillgänglig vardagsteknik

Fler projekt

Visningsmiljöer
 • Aktivitetspark för äldre och deras anhöriga i Hedemora
 • Bo tryggt och smart i Uddevalla
 • En våg av omsorg i Sotenäs
 • Hagdahls Expo i Linköping
 • Hjälpmedelshuset mitt i Sundsvall
 • Hjälpmedelsknallarna
 • Kloka val på äldre dar i Västerås
 • Resurscenter Smart vardagsteknik - Dalarna
 • Mötesplats i Ånge
 • Nätverk för visningsmiljöer
 • Seniorslingan - hälsa och teknik i Hässleholm
 • Teknik för äldre i Kramfors
 • Teknik för äldre i Kungälv
 • Teknik för äldre i Lerum
 • Teknik och praktik i Tibro
 • Vision Bo Äldre
 • Teknikstöd för ökad självständighet i Mjölby
 • Visningsmiljö i Härryda
 • Visningsmiljö och teknikstöd för äldre i Malmö
 • Visningsmiljö och teknikstöd för äldre i Tanum
 • Visningsmiljö och teknikstöd i Skara
 • Visningsmiljö och vardagsteknik i Älvsbyn

Fler projekt